Klikk for å gå til hovedsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.2016, sist endret; 10.03.2017

Vilkår og bruk av nettsiden

Sist oppdatert 10. mars 2017
Brukervilkår

Takk for at du besøker vår nettside. Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye, de angir vilkårene for bruk av vår nettside
(domenet www.harstadtaxi.no) (heretter kalt "Nettsiden”) enten du er gjest eller registrert bruker.

Ved å besøke og/eller benytte Nettsiden, bekrefter du at du godtar du å bli bundet av Brukervilkårene, samt at du vil følge de.
Dersom du ikke godtar Brukervilkårene, vennligst ikke benytt Nettsiden og dens tjenester.

Informasjon om oss:
Nettsiden drives av Harstad Taxisentral AS (heretter kalt "HTAXI") med organisasjonsnummer 976 122 844.

  1 – Generelle vilkår
   2 – Tilgang til Nettsiden
   3 – Tillit til informasjonen som fremkommer
   4 – Personvern og opplysninger knyttet til deg og din bruk av Nettsiden
   5 – Retningslinjer for immaterielle rettigheter
   6 – Regler for bruk av innhold
   7 – Virus, hacking og andre overtredelser
   8 – Linker til Nettsiden
   9 – Linker fra Nettsiden
10 – Endringer på Nettsiden
11 – Skadesløsholdelse
12 – Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning
13 – Avkall
14 – Generelt
15 – Jurisdiksjon og lovvalg
 


1 – Generelle vilkår
1.1
Brukervilkårene gjelder for enhver bruk av
www.harstadtaxi.no (heretter kalt Nettsiden).
1.2
Tjenestene som tilbys på Nettsiden leveres av Harstad Taxisentral AS, (heretter kalt HTAXI), og eventuelt dets samarbeidspartnere.

2 – Tilgang til Nettsiden
Tilgang til Nettsiden gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å trekke tilbake eller
endre tjenestene vi tilbyr på Nettsiden, uten varsel til deg. Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom Nettsiden på et gitt
tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig.

3 – Tillit til informasjonen som fremkommer
Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men
vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser (uttalt eller stilletiende) med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten
av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av
Nettsiden, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som der har fremkommet. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar for
dødsfall eller personskade som følge av forsømmelse på vår side, ei heller knyttet til bedrageri eller opplysningsvikt om grunnleggende
forhold, eventuelt annet ansvar som i henhold til lovgivningen ikke kan fraskrives.

4 – Personvern og opplysninger knyttet til deg og din bruk av Nettsiden (ikke i bruk f.t.)
Om det på et tidspunkt bes om personopplysninger, vil vi behandle dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernpolicy.
Ved å benytte Nettsiden - og eventuelle linker til eksterne nettsider - samtykker du til en slik behandling og bekrefter at
personopplysningene du har gitt oss er korrekte. Vennligst les vår Personvernpolicy nøye om det henvises til dette.

5 – Retningslinjer for immaterielle rettigheter
5.1
Vi er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Nettsiden, herunder materiale som er publisert der. Alt materialet
er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt om i verden. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter.
5.2
Du har anledning til å laste ned, og skrive ut, utdrag fra Nettsiden til eget, ikke-kommersielt bruk. Enhver annen bruk av Nettsiden,
herunder gjengivelse, endring, distribuering, overføring, republisering, fremvisning eller presentasjon av innholdet på Nettsiden, er
strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra HTAXI.
5.3
Du har ikke adgang til å lage og/eller publisere din egen database som inneholder betydelig mengder av innhold fra Nettsiden, uten
foregående skriftlig samtykke fra HTAXI.

6 – Regler for bruk av innhold
Du har ikke adgang til benytte innhold fra Nettsiden til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftelig tillatelse fra HTAXI og du plikter å
respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger og lisenser på Nettsiden, uansett opprinnelse
eller eierrettigheter.

7 – Virus, hacking, og andre overtredelser
7.1
Du må ikke misbruke Nettsiden ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber, ødelagte data eller annet skadelig
eller teknologisk ødeleggende materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til Nettsiden, serveren hvor Nettsiden er
lagret eller annen server, datamaskin eller database tilknyttet Nettsiden. Du må ikke utsette Nettsiden for såkalt ”denial-of-service”
angrep eller ”distributed denial-of-service” angrep.
7.2
Ved brudd på klausul 7.1 begås en lovovertredelse. Vi vil anmelde enhver slik overtredelse til rett håndhevingsorgan og vi vil samarbeide
med disse gjennom å avsløre din identitet.
7.3
Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et ”denial-of-service” angrep, virus eller annet teknologisk ødeleggende materiale
som overføres til datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale som følge av din bruk av Nettsiden, herunder
nedlasting av materiale fra Nettsiden eller andre nettsider linket til den.

8 – Linker til Nettsiden
8.1
Du kan opprette linker til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør dette på en ordentlig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter vårt
rykte. Slik linking må skje i overensstemmelse med våre retningslinjer for immaterielle rettigheter som er angitt ovenfor i klausul 5.
Du må ikke opprette en link på en slik måte at det gis inntrykk av en forbindelse, godkjennelse eller bekreftelse fra vår side, hvor en
slik ikke eksisterer. Du har ikke adgang til å foreta linking hvor din nettside inneholder informasjon som er smakløs, provoserende,
kontroversiell eller krenker immaterielle rettigheter eller andre personers rettigheter, eller som på annet vis ikke er i overensstemmelse
med gjeldende lover og regler.
8.2
Du må ikke opprette en link fra en nettside som du selv ikke er eier av.
8.3
Det må ikke foreta ”framing” av Nettsiden til andre nettsider.
8.4
Du må ikke opprette en link til en annen del av Nettsiden enn til hjemmesiden.
8.5
Vi forbeholder oss retten til, uavhengig av grunn og til enhver tid, å trekke tilbake en tillatelse til å opprette linker, uten forutgående varsel.

9 – Linker fra Nettsiden
Dersom Nettsiden har linker til andre nettsider og ressurser tilbudt av tredjeparter, er disse linkene kun for informasjonsformål. En link
til en annen nettside innebærer ikke, og ikke gir uttrykk for, vår godkjennelse av denne utgiveren, produktene eller tjenestene. Vi har
ingen kontroll over innholdet på de aktuelle sidene, og er ikke ansvarlig for disse. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som
oppstår som følge av din bruk av sidene, eller handlinger foretatt i tillit til innholdet på disse sidene.

10 – Endringer på Nettsiden
Konsernet forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer av Nettsiden, retningslinjer og disse Brukervilkårene, uavhengig av
årsak. Du plikter å overholde de til enhver tid gjeldende Brukervilkår for Nettsiden. Du bør fra tid til annen undersøke Nettsiden for å gjøre
deg kjent med de gjeldende Brukervilkår.

11 – Skadesløsholdelse
Du godtar å holde HTAXI skadesløs for enhver rettsforfølgelse rettet mot det, i den grad slik rettsforfølgelse oppstår som følge av din bruk
av Nettsiden i strid med Brukervilkårene. Dette omfatter også retningslinjene for immaterielle rettigheter (som angitt over i klausul 5),
eller ethvert annet krav med påstand om krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter, eller påstand om ærekrenkelse som følge av
din bruk av Nettsiden, herunder informasjon du legger inn på Nettsiden.

12 – Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning
12.1
Du aksepterer at tilgangen til Nettsiden, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. HTAXI er ikke ansvarlig overfor deg eller andre, for tap
eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av Nettsiden herunder bruk av informasjon fra derfra.
12.2
Nettsiden er kun ment for bruk i Norge. Konsernet innestår ikke for at produkter referert til på Nettsiden er egnet til bruk, eller tilgjengelig,
utenfor Norge. De som benytter siden utenfor Norge er selv ansvarlige for overholdelse av nasjonale lover i den grad slike kommer til
anvendelse.
12.3
Ved bruk av Nettsiden, godtar du disse Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene som er definert av HTAXI.
12.4
HTAXI forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene, publisering skjer med (sist oppdatert + dato) på denne
siden når dette eventuelt kan være aktuelt.
12.5
HTAXI begrenser og innskrenker ikke sitt ansvar for svikaktige handlinger, dødsfall eller personskade som måtte oppstå ved uaktsom
opptreden av HTAXI, dets styremedlemmer, ansatte, samarbeidspartnere, andre representanter for HTAXI, eller annet ansvar som ikke kan
fraskrives ved lov.
12.6
HTAXI vil gjøre sitt ytterste for å sikre at Nettsiden er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at HTAXI ikke kan garantere at Nettsiden
er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

13 – Avkall
Dersom du bryter disse Brukervilkårene og vi ikke foretar oss noe, vil vi fremdeles ha våre rettigheter og rettsmidler i behold for enhver
annen situasjon hvor du misligholder Brukervilkårene.

14 – Generelt
14.1
Dersom noen av Brukervilkårene ansees å være ugyldige, falt bort eller av en annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret
anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene.
14.2
Nettsiden tilbys ”som den er”. Konsernet gir ingen garantier eller inneståelser av noe slag, i den utstrekning det er tillatt i henhold til lov.
HTAXI garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av Nettsiden eller informasjon eller innhold på denne, herunder at den er fri
for feil eller eventuelle angrep med "virus".

15 – Jurisdiksjon og lovvalg
Brukervilkårene skal utformes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister som oppstår i forbindelse med Brukervilkårene eller ved bruk
av Nettsiden er underlagt norske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon.

 

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet på Nettsiden, vennligst ta kontakt med:
Harstad Taxisentral AS

Kontaktinformasjon

Sist oppdatert 10. mars 2017

 

20©16 - 20©17 - Harstad Taxisentral AS   Kontaktinformasjon   Vilkår for bruk

Website development & management and Web Hosting Services: WebTeamet.no  -  Feedback: webmaster@webteamet.no